Νέα & Εκδηλώσεις

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους Φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας να συνεργαστούν με την «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» για την παροχή υπηρεσιών και εργασιών αφενός συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασίας από σημεία παραγωγής τους (όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώρους συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου, άλλα σημεία παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας) και αφετέρου την ανακύκλωση αυτών σε Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Για το σκοπό αυτό, οι ενδιαφερόμενοι Φορείς Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας θα πρέπει να προσκομίσουν:

  1. Το υφιστάμενο Καταστατικό Σύστασης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης.
  2. Τη Βεβαίωση Εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  3. Τη Βεβαίωση Καταχώρισης Οργάνου Διοίκησης στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  4. Μια πρόσφατη (εντός μηνός) Βεβαίωση Μεταβολών από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας.
  5. Την/ις Άδεια/ες Συλλογής Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Αποβλήτων που διαθέτει ή την/ις σχετικές  Αιτήσεις Υποβολής των σχετικών Δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έκδοση της/ων σχετικής/ων Άδειας/ων.
  6. Αίτηση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης προς την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με Πρόταση Συνεργασίας στο πλαίσιο της παρούσας Ανοικτής Δημόσιας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, που θα περιλαμβάνει και τον προσδιορισμό του/ων Δήμου/ων που μπορεί να παρέχει άμεσα υπηρεσίες και εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασίας από τα σημεία παραγωγής τους.
    .
    Το σύνολο των ανωτέρω εγγράφων και δικαιολογητικών θα πρέπει να σταλεί σε κλειστό φάκελο προς:

Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Λ. Συγγρού 12, 11742 Αθήνα
Τηλ. 210 6856110, 210 6856111, 801 11 67890
Υπόψη: κου Ηλία Μουσταΐρα Γενικού Διευθυντή

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το κο Ηλία Μουσταΐρα, Γενικό Διευθυντή του ΣΣΕΔ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

κατεβάστε ….

Πηγή: koinsep.org

Έλα στα Γραφεία μας

Σφακτηριας 18,
241 33 Καλαμάτα

Επικοινώνησε με την Phaos ΚΟΙΝΣΕΠ

Phone: +2721094000
Email: info@phaos.org

Ωρες Επισκεψης

Δευτέρα - Παρασκευή: 9 ΠΜ - 9 ΜΜ
Σάββατο: 9 ΠΜ - 3:30 ΜΜ
Κυριακή: Κλειστά :)