Νέα & Εκδηλώσεις

Τι είναι επιχειρηματικότητα;

Η επιχειρηματικότητα είναι έννοια που συλλαμβάνεται αυθόρμητα από τον καθένα, καθώς συμμετέχει στην οικονομική πραγματικότητα. Κεντρίζει το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερων ατόμων όσο και των ίδιων των επιχειρηματιών διότι συμβάλει με ποικίλους τρόπους στην οικονομική ανάπτυξη στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου της χώρας, στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Πρόκειται για μια έννοια σύνθετη για την οποία έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί μέσα στα χρόνια με τους πιο εύστοχους αυτούς του Shumpeter (1934) & Drucker (1985) που την ταυτίζουν με την ανάπτυξη της καινοτομίας. Ο Πετράκης (2008), πριν από μερικά χρόνια, όρισε την επιχειρηματικότητα ως κάθε είδους προσπάθεια που προωθεί τη μετατροπή μιας πρωτοβουλίας σε απτό αποτέλεσμα, με στόχο την αποκόμιση οικονομικού κέρδους. Πέρα όμως από την καινοτομία, πολλοί οικονομολόγοι συνδέουν την έννοια της επιχειρηματικότητας και με το ρίσκο – κίνδυνο (οικονομικό, οικογενειακό, κοινωνικό, ψυχικό, κ.α.). Σύμφωνα με τον Πιπερόπουλο (2008), το ρίσκο στην επιχειρηματικότητα συνδέεται με την απρόσμενη κατάληξη των γεγονότων και με την αβεβαιότητα του κοινωνικού, πολιτικού, οικονομικού περιβάλλοντος γύρω από τον επιχειρηματία που δεν είναι ποτέ απόλυτα γνωστό.

Ποια είναι τα είδη επιχειρηματικότητας και που αυτή συναντάται;

Τέσσερις είναι οι βασικές κατηγορίες επιχειρηματικότητας. α) Η ενδοεπιχειρηματικότητα (intrapreneurship), όπου εντοπίζεται μέσα σε μια υφιστάμενη επιχείρηση, και προκύπτει από ιδέες των στελεχών της επιχείρησης, β) η επιχειρηματικότητα που αποσκοπεί στη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, όπου δημιουργείται από την αρχή και μπορεί να έχει την μορφή μιας Start-up επιχείρησης, γ) η επιχειρηματικότητα ανάγκης όταν η επιχειρηματικότητα αποτελεί υποχρεωτική επιλογή ως μέσο βιοπορισμού και δ) η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας όταν κάποιος ξεκινά να επιχειρεί έχοντας διαπιστώσει και θέλει να αξιοποιήσει μια ευκαιρία στην αγορά.

Τι οδηγεί λοιπόν κάποιον στο επιχειρείν;

Σύμφωνα με τους Καραγιάννη, Κορρέ, & Ζαρίφη, (2001), τα επιχειρηματικά κίνητρα συνήθως επικεντρώνονται στα βασικά οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες, τα θετικά, τα ουδέτερα και τα αρνητικά κίνητρα:

α) Τα ελκυστικά ή θετικά κίνητρα αφορούν τα κίνητρα που μπορούν να ελκύουν τα άτομα σε ένα επάγγελμα και σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα το κέρδος, η κοινωνική καταξίωση, η δημιουργικότητα και η επαγγελματική επιτυχία, η αύξηση του εισοδήματος, η επίτευξη ανεξαρτησίας και επαγγελματικής αυτονομίας, κ.λπ.

β) Τα αρνητικά ή απωθητικά κίνητρα αφορούν τα κίνητρα που μπορούν να ωθήσουν ή να αναγκάσουν τα άτομα να στραφούν σε ένα επάγγελμα και σε μια επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως για παράδειγμα η οικονομική κρίση, η ανεργία, η αναγκαστική μετανάστευση, η απώλεια της εργασίας, οι οικογενειακές ανάγκες και τα οικογενειακά βάρη, η πρόωρη σύνταξη, κ.λπ.

γ) Τα ουδέτερα κίνητρα αφορούν τα κίνητρα εκείνα που δεν μπορούν να «ενταχθούν» σε μια από τις δύο ανωτέρω κατηγορίες, όπως για παράδειγμα η εξειδίκευση, η επαγγελματική εμπειρία και το είδος των σπουδών, ο παράγοντας της τύχης, η συνέχιση της οικογενειακής επιχείρησης κ.λπ.

Τα επιχειρηματικά κίνητρα είτε θετικά είτε ουδέτερα και αρνητικά, είναι αυτά που κατά κύριο λόγο επηρεάζουν άμεσα την επιχειρηματική δραστηριότητα και σταδιοδρομία για κάποιο άτομο και κατά συνέπεια έχουν σημαντικές θετικές και αρνητικές κοινωνικό-οικονομικές επιπτώσεις, τόσο σε επίπεδο ατομικό και νοικοκυριών, όσο και συνολικό επίπεδο χώρας, κλάδου και περιφέρειας.

Με βάση τα παραπάνω όμως, πως συνδέεται η επιχειρηματικότητα με την καινοτομία;

Ως καινοτομία μπορούμε να ορίσουμε κάθε ιδέα, δράση ή διαδικασία που είναι καινούρια και της οποίας τα χαρακτηριστικά διαφέρουν από τις προηγούμενες. Επίσης, μπορεί να οριστεί ως εκείνη η τεχνογνωσία που επιτρέπει τη μετατροπή μιας καινούριας ιδέας σε κάτι πιο απτό, όπως ένα προϊόν, ένα είδος εξοπλισμού, μια υπηρεσία ή μια διαδικασία (excelixi.org). Αποτελεί κατά βάση την ουσία της επιχειρηματικότητας υποδηλώνοντας την ικανότητα μιας επιχείρησης να πειραματίζεται και να παράγει νέες ιδέες που μπορούν να καταλήξουν σε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς με σκοπό το κέρδος. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των πετυχημένων εταιρειών είναι η υιοθέτηση στοιχείων καινοτομίας, σε κάποιες από τις πτυχές της δραστηριότητάς τους. Η ελληνική πραγματικότητα και ο τρόπος όμως με τον οποίο είναι δομημένες ως επί το πλείστον οι ελληνικές επιχειρήσεις (μικρού μεγέθους και οικογενειακού χαρακτήρα) δυσχεραίνει την ενσωμάτωση της καινοτομίας στην κουλτούρα τους. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση από φορείς είναι εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε να προωθήσει την καινοτομία στις ελληνικές επιχειρήσεις, είναι και η ενίσχυση τους, είτε μέσω κοινοτικών προγραμμάτων είτε μέσω του ιδιωτικού τραπεζικού κλάδου, ώστε να μειωθεί το ρίσκο που πάντα υπάρχει σε μια αλλαγή πλεύσης μιας επιχείρησης. Δεν αποτελεί πρωτοτυπία η άποψη ότι η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε επιχείρηση, είτε υφιστάμενη είτε Startup, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες δύσκολες συνθήκες ανταγωνισμού.

"Έχω μία καλή ιδέα. Πώς θα γίνω μία σωστή επιχείρηση να δημιουργώ αξία και να βγάζω χρήματα;"

Startup είναι μια νέα επιχειρηματική κίνηση, είτε νεοϊδρυθείσα επιχείρηση ως 3 ετών, είτε υπό ίδρυση, η οποία έχει ως κύριο γνώρισμα την εφαρμογή της καινοτομίας και σκοπό την ταχεία και κλιμακωτή ανάπτυξη (orama-group.com). Το κυρίαρχο συστατικό της startup φιλοσοφίας είναι εξ ορισμού η καινοτομία! Ο πυρήνας μίας νεοφυούς επιχείρησης επιβάλλεται να είναι οι καινοτόμες λύσεις που εναρμονίζονται άψογα με ένα πρωτοποριακό επιχειρηματικό σχέδιο. Διαφορετικά, η επιχείρηση δεν θα έχει πολλές ελπίδες να εξελιχθεί δυναμικά στο σύγχρονο και ρευστό περιβάλλον της χώρας μας (entre.gr). Η καινοτομική προσέγγιση των startups φέρνει με τη σειρά της έναν μοναδικό αέρα ανανέωσης στο ελληνικό επιχειρηματικό τοπίο, καθώς γεννά νέα προϊόντα και υπηρεσίες και μεταλαμπαδεύει πολύτιμη τεχνογνωσία. Κάπως έτσι, οδηγεί στη δημιουργία καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, τα οποία προσανατολίζονται έντονα προς τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, δίνοντας προστιθέμενη αξία σε κάθε επιχειρηματική και οικονομική δραστηριότητα.

Πώς μπορώ να ξεκινήσω μια start up; Πώς θα κάνω το όνειρο μου πραγματικότητα;

Πρώτον, εάν έχεις βρει, ένα κομμάτι της αγοράς, το οποίο έχει μια ανάγκη και χρειάζεται μια λύση αυτό που πρέπει να κάνεις, αρχικά, είναι μια έρευνα αγοράς. Και δεν χρειάζεται να ξοδευτούν χρήματα γι' αυτό, την έρευνα την κάνουμε μόνοι μας από το Internet, σε φίλους μας, με ερωτηματολόγια που πιθανόν θα μοιράσουμε σε άτομα και φορείς. Να συγκεντρώσεις στοιχεία, να μαζέψεις πληροφορίες και να δεις τι κάνει ο ανταγωνισμός. Ποια είναι η αγορά του; Ποιο είναι το μέγεθος της αγοράς του; Να τα βρεις όλα αυτά και να τα καταγράψεις. Να εντοπίσεις πιθανώς άλλες λύσεις, ή εκδοχές που υπάρχουν. Να πλησιάσεις τους πελάτες σου και να προσπαθήσεις να μάθεις τι θέλουν, τα προβλήματα τους, σε σχέση με το πεδίο εφαρμογής της ιδέας τους και μέσα στην διαδικασία, να δοκιμάσεις αν η λύση που έχεις στο μυαλό σου, λειτουργεί. Να προσπαθήσεις ακόμα και να την βελτιώσεις. Δηλαδή, να εξελίξεις την ιδέα σου, χωρίς ακόμα να έχεις κάνει επιχείρηση. Να ψάξεις τα πάντα γύρω από αυτή, χωρίς να έχεις μιλήσει και σε πολλούς, για το ποια είναι ακριβώς η ιδέα σου. (Αν δεν θέλεις να την δεις, φτιαγμένη από άλλους…)

Δεύτερον, να βρεις ένα όνομα που λέει πολλά. Ένα όνομα που προφέρεται εύκολα, είναι απλό να το θυμάται κανείς και μπορεί να εκφράσει το επιχειρηματικό σου όνειρο είναι το ιδανικό. Αφού καταλήξεις, βεβαιώσου ότι το όνομα δεν είναι ήδη κατοχυρωμένο και μην το κοινοποιήσεις πουθενά μέχρι να το κατοχυρώσεις.

Τρίτον, κατάστρωσε το business plan σου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχεις υπολογίσει εξαρχής τον ανταγωνισμό, την υποδομή που θα χρειαστείς, το απαραίτητο κεφάλαιο και τις διαδικασίες που θα απαιτηθούν. Θα γλιτώσεις από πολύ χρόνο, κόπο και περιττά έξοδα αν οι κινήσεις σου είναι οργανωμένες. Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι εν ολίγοις ένα σχεδιάγραμμα του μέλλοντος της επιχείρησής σου, μια στρατηγική με βάση την οποία θα κάνεις τα πρώτα σου βήματα.

Τέταρτον, προστατέψτε την ιδέα σου. Τόσο σε ό,τι αφορά το όνομα της επιχείρησης όσο και το προϊόν ή υπηρεσία που θα προσφέρει, αν είναι μοναδικό, θα πρέπει να το προστατέψεις και νομικά. Κατοχύρωσε το domain name σου και συμβουλέψου έναν δικηγόρο για τις δράσεις που είναι απαραίτητες, είτε πρόκειται για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, είτε για εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα.

Έπειτα, άρχισε να χτίζεις ομάδα. Βρες ανθρώπους που θα σε βοηθήσουν να υλοποιήσεις το προϊόν. Επιχείρηση δεν φτιάχνεις, μέχρι την ημέρα, που είσαι έτοιμος να πουλήσεις, ή μέχρι την ημέρα, που αρχίζεις να έχεις τα πρώτα μεγάλα έξοδα. Η επιχείρηση έχει καθημερινά κόστη, που μπορεί να σε βαρύνουν. Όταν λοιπόν, φτιάξεις την ομάδα, πρέπει να μιλήσεις, κατά αρχάς, με νομικούς. Πρέπει να στήσεις όλο το νομικό πλαίσιο, που χρειάζεται, για να συνεργαστείς με τους ανθρώπους σου, δηλαδή όλο το πλέγμα συμβάσεων, που θα έχεις μαζί τους.

Επιπλέον, πρέπει να βρεις χρηματοδότηση. Μην τα περιμένεις όλα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης. Είναι καλά, αλλά όχι και αναντικατάστατα. Αν αύριο σταματούσε π.χ. το ΕΣΠΑ, θα σταματούσε και η επιχειρηματικότητα; Τόσες εταιρείες τα έχουν καταφέρει και χωρίς αυτά. Αν είσαι έτοιμος, θα πρέπει να σηκώσεις μανίκια, να θυσιάσεις χρόνο και διακοπές και να αφοσιωθείς σε αυτό. Κι αν έρθει στη συνέχεια και η επιδότηση, έχει καλώς.

Είναι χρήσιμο να φτιάξεις και μια πρόβλεψη εσόδων/εξόδων (Financial Plan) δυο – τριών ετών.

Όταν έχεις όλα αυτά έτοιμα, αρχίζεις και κυνηγάς τη χρηματοδότηση.

Βρες το χώρο της επιχείρησης. Αν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες στην αρχή, μπορείς να στήσεις ένα γραφείο στο σπίτι. Όμως σήμερα υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές σε co-working spaces που θα σου προσφέρουν τον απαραίτητο χώρο και εξοπλισμό για να κάνεις τα meeting σου με άνεση, ακόμη και να δεχτείς πελάτες και επενδυτές. Φυσικά, σε βάθος χρόνου θα πρέπει να αναζητήσεις τον δικό σου χώρο, ο οποίος θα σου επιτρέψει να εξαπλωθείς και να τον διαμορφώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες αλλά και τη φιλοσοφία της εταιρείας.

Υπολόγισε το budget σου. Ξεκίνα ταπεινά. Επένδυσε σε ό,τι είναι απαραίτητο και απόφυγε περιττά έξοδα, καθώς στην πορεία θα προκύψουν πολλές δαπάνες που δεν έχεις προβλέψει.

Πρόσλαβε τους κατάλληλους ανθρώπους.

Αναζήτησε χρηματοδότες. Ένας τρόπος για να αυξήσεις τους πόρους σου είναι η προσθήκη νέων συνεταίρων, οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στο έργο σου. Ένας άλλος, η δανειοληψία. Τα περισσότερα startups, στρέφονται στα επιχειρηματικά κεφάλαια (Venture Capitals), τα οποία συγκεντρώνονται από εταιρείες που θέλουν να επενδύσουν σε φρέσκες ιδέες με πιθανότητες γρήγορης ανάπτυξης.

Επικοινώνησε. Όταν είσαι έτοιμος να βγείς στην αγορά, οργάνωσε σωστά την επικοινωνία σου. Προσδιόρισε το κοινό-στόχο σου και σχεδίασε μια προωθητική ενέργεια που θα αποδώσει όσο το δυνατόν περισσότερο ανάλογα με το διαθέσιμο budget. Δικτυώσου τόσο σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όσο και σε επίπεδο επαγγελματικών σχέσεων.

Τέλος, έχε πάντα υπόψη σου, ότι μπορεί να αποτύχεις! Ειδικά αν είσαι διαχειριστής της επιχείρησης. Κι αυτό γιατί όλα βαρύνουν εσένα, προσωπικά. Που σημαίνει, ότι σε περίπτωση αποτυχίας, θα πρέπει να έχεις ένα κεφάλαιο στην άκρη για να κλείσεις την επιχείρηση.

Ωραία όλα αυτά αλλά τι νομική μορφή να επιλέξω για τη Startup μου;

Από πολύ νωρίς θα κληθείτε να αποφασίσετε τη νομική μορφή της επιχείρησής σας. Η επιλογή για τη σύσταση της είναι δύσκολη γι’ αυτό είναι χρήσιμο να γίνεται με βάση κάποια κριτήρια όπως, το αρχικό κεφάλαιο, τον εκτιμώμενο χρόνο λειτουργίας, τον τρόπο συνεργασίας των εταίρων, τις φορολογικές υποχρεώσεις, τις νομικές υποχρεώσεις των εταίρων σε περιπτώσεις διαμοιρασμού των κερδών, ζημίας ή πτώχευσης. Το είδος της επιχείρησης (ατομικές, εταιρικές, συλλογικές) που θέλεις να ανοίξεις επίσης παίζει σημαντικό ρόλο στην επιλογή νομικής μορφής. Υπάρχουν περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν μόνο ως ατομικές ή άλλες που είναι αποκλειστικά συμμετοχικής μορφής. Επίσης η διάθεσή για ρίσκο μπορεί να επηρεάσει τη νομική μορφή καθώς και οι άνθρωποι με τους οποίους σκοπεύεις να συνεργαστείς (π.χ λόγω δυσπιστίας ως προς κάποια συγκεκριμένη μορφή). Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις βασικές νομικές μορφές επιχειρήσεων συγκριτικά με τα κριτήρια ίδρυσης και φορολογίας.

 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ι.Κ.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Ε.

Ο.Ε.

Ε.Ε.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ατομική

 

Είδος Επιχείρησης

Κεφαλαιουχική

Κεφαλαιουχική

Κεφαλαιουχική

Προσωπική

Προσωπική

Αστικός Συναιτερισμός

Προσωπική

Α

Διαδικασίες ίδρυσης ανά Τύπο Εταιρείας

             

1

Ιδρυτικό Κεφάλαιο

1 €

2.400 €

24.000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

2

Εισφορές σε είδος

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

3

Εξωκεφαλαικές Εισφορές

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

4

Ελάχιστος αριθμός Εταίρων

>2

>2

>2

>2

>2

>2

1

5

Ευθύνη Εταίρων

Η ευθύνη Της ΙΚΕ και όχι των Εταίρων

Περιορισμένη έως το ποσού της Εισφοράς τους

Περιορισμένη έως το ποσού της Εισφοράς τους

Απεριόριστη

α. Οι Ομόρρυθμοι 100% & Προσωπική Περιουσία
β. Οι Ε.Ε. έως το ποσού της Εισφοράς τους

Η ευθύνη της Κοιν.Σ.Επ. και όχι των μελών

Απεριόριστη

6

Εκπροσώπηση και Διαχείριση

Α. Η Γενική Συνέλευση και
Β. Οι Διαχειριστές της

Α. Η Γενική Συνέλευση και
Β. Οι Διαχειριστές της

Α. Η Γενική Συνέλευση και
Β. Οι Διαχειριστές της

Οι Εταίροι της

Οι Εταίροι της

Τα μέλη της

Οι Εταίροι της

7

Διάρκεια

12 έτη

Αορίστου

> 50 ετών Συνήθως

Αορίστου

Αορίστου

Αορίστου

Αορίστου

8

Σημείο ‘Έναρξης -Σύστασης

ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ

Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος

Πιστοποιημένος Συμβολαιογράφος

ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ

ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ

Υπουργείο Εργασίας

ΚΕΠ ή  ΓΕΜΗ

9

Ενδεικτικό Κόστος ίδρυσης -σε ΓΕΜΗ

80 €

80 €

80 €

60 €

60 €

0 €

60 €

10

Άλλες Οικονομικές Επιβαρύνσεις, πχ Συμβολαιογράφου

44,02  πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24%

44,02  πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24%

500 € πλέον 6 € ανά φύλλο πλέον Φπα 24%

0 €

0 €

0 €

0 €

11

Άλλες Οικονομικές Επιβαρύνσεις, Δικηγόρου εφόσον απαιτείται

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται, κατόπιν συμφωνίας εφόσον χρειαστεί

Δεν  απαιτείται

12

Εισφορές υπέρ Ταμείου Νομικών

Δεν  απαιτείται

Δεν  απαιτείται

0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας

0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας

0,5%  ή 1% επί του Κεφαλαίου της Εταιρείας

Δεν  απαιτείται

Δεν  απαιτείται

13

Φόρος συγκέντρωσης Κεφαλαίου

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

14

Τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του Κεφαλαίου

0%

0%

1‰

0%

0%

0%

0%

Β

Φορολογία ανά Τύπο Εταιρείας

 Ι.Κ.Ε.

Ε.Π.Ε.

Α.Ε.

Ο.Ε.

Ε.Ε.

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

 Ατομική

1

Εταιρικός Φόρος

29%

29%

29%

29%

29%

29%

Με την εκάστοτε σε ισχύ κλίμακα των μισθωτών

2

Φόρος σε Μερίσματα

15%

15%

15%

0%

0%

0%

0%

3

Προκαταβολή Φόρου

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4

Τέλος Επιτευδεύματος

1.000€

1.000€

1.000€

1.000€

1.000€

500€ ή μηδενικό τέλος για την πρώτη πενταετία

650€

Πηγή: logecon.gr

Είναι γεγονός λοιπόν, πως η έννοια των Startup επιχειρήσεων έχει γίνει μόδα στην εποχή μας και σε συνδυασμό με το internet μπορούν να κατακτήσουν την αγορά. Χρειάζεται όμως αφοσίωση, ενημέρωση, εκπαίδευση, τεχνογνωσία, ανοιχτό μυαλό και πρωτίστως μια καλή ομάδα που ξέρει να συνεργάζεται και να εξελίσσεται. Μερικά παραδείγματα επιτυχημένων startup που ξεχώρισαν σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι τα παρακάτω:

TAXIBEAT: Μια ελληνική Start-Up βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της εφαρμογής Taxibeat, που σας επιτρέπει να επιλέξετε το πλησιέστερο ταξί με βάση ορισμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά. Όταν επιλέγετε ταξί, η εφαρμογή εντοπίζει αμέσως το σημείο όπου βρίσκεστε, έτσι ο οδηγός ταξί γνωρίζει από πού θα σας παραλάβει. Η υπηρεσία Taxibeat λειτουργεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στο Παρίσι, στην Πόλη του Μεξικού, στο Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Σαν Πάολο κ.α.

CONSTELEX: Με χρηματοδότηση από την ΕΕ και στήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, η Constelex, μια μικρή Start-Up, που δημιουργήθηκε πριν από λίγα χρόνια, σχεδιάζει και αναπτύσσει ενισχυτές οπτικών ινών και φωτονικά συστήματα για μελλοντικά οπτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Πέραν των επίγειων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, οι τεχνολογίες της Constelex μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τηλεπισκόπηση και σε άλλες δορυφορικές εφαρμογές. Πριν από λίγο καιρό, η Constelex εξαγοράστηκε από τον σημαντικό ευρωπαϊκό όμιλο κατασκευής οπτικών συστατικών και συστημάτων, Gooch & House go. (rejoin.gr)

COOKISTO: Το Cookisto είναι μια διαδικτυακή κοινότητα στην οποία οι χρήστες μπορούν να βρουν σπιτικό φαγητό μαγειρεμένο από μάγειρες της περιοχής τους ή να αναρτήσουν τα φαγητά που αυτοί μαγειρεύουν. Η παραγγελία φαγητού είναι εύκολη καθώς υπάρχει δυνατότητα να δηλώσετε τους μάγειρες που προτιμάτε (γιατί είστε ευχαριστημένοι με το φαγητό και τις υπηρεσίες τους και θέλετε να ενημερώνεστε όταν αναρτούν ένα νέο φαγητό), να βαθμολογείτε φαγητά και μάγειρες και να ζητάτε συγκεκριμένα πιάτα που θέλετε να δοκιμάσετε.

CORALLIA: Νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα μπορούν σήμερα να επωφελούνται όλο και περισσότερο από συνεργατικούς σχηματισμούς που τους παρέχουν τη βασική υποδομή για το ξεκίνημά τους και, το κυριότερο, τους προσφέρουν άμεση πρόσβαση σε άλλους ομοϊδεάτες επαγγελματίες με τους οποίους μπορούν να ανταλλάσσουν ιδέες σε καθημερινή βάση. Η Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia, είναι μια πρώτη τέτοια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα για να βοηθά στο ξεκίνημα και την ανάπτυξη συμπράξεων καινοτομίας (kathimerini.gr).

 

Πηγές:

Κακούρης, Α. (2010), «Εννοιολογικές Προσεγγίσεις στην Επιχειρηματικότητα Καινοτομίας», Αθήνα: Δίαυλος

Καραγιάννης, Α., Kορρές, Γ., Ζαρίφης Α. (2001), «Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη», Αθήνα: Εκδόσεις ΟΕΔΒ

Πετράκης, Π. Ε. (2008), «Η επιχειρηματικότητα», Αθήνα: Ζαχαρόπουλος Σ.Ι.

Πιπερόπουλος, Π. Γ. (2008), «Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και BusinessClusters», Αθήνα: Σταμούλης Α.Ε.

Drucker, P.F. (1985), “Innovation and Entrepreneurship, Practice and Principles”, New York: Harper & Row

Schumpeter, J. A. (1934), “The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle”, London: Oxford University Press

http://www.excelixi.org/

http://entre.gr/

https://medium.com/

https://rejoin.gr/blog/

http://www.kathimerini.gr/

https://logecon.gr/

 

Έλα στα Γραφεία μας

Σφακτηριας 18,
241 33 Καλαμάτα

Επικοινώνησε με την Phaos ΚΟΙΝΣΕΠ

Phone: +2721094000
Email: info@phaos.org

Ωρες Επισκεψης

Δευτέρα - Παρασκευή: 9 ΠΜ - 9 ΜΜ
Σάββατο: 9 ΠΜ - 3:30 ΜΜ
Κυριακή: Κλειστά :)